Відображення в бухгалтерському обліку проведеного капітального ремонту

У зв’язку із чисельними зверненнями працівників бухгалтерських служб бюджетної сфери області щодо відображення в бухгалтерському обліку проведеного капітального ремонту, Департамен фінансів Вінницької обласної державної адміністрації повідомляємо наступне :

Лист Департаменту фінансів Вінницької ОДА від 20.04.2017р. №05-1-44 (посилання)

У зв’язку із чисельними зверненнями працівників бухгалтерських служб бюджетної сфери області щодо відображення в бухгалтерському обліку проведеного капітального ремонту, повідомляємо наступне.

Згідно рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації, наданих листом Мінфіну від 30.12.2016 №31-11420-06-5/37851, надходження бюджетного фінансування за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» відноситься до кредиту рахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів». Згідно ж Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої Наказом Мінфіну 29.12.2015 року №219, асигнування, що надійшли на рахунок 5411, мають призвести до збільшення вартості відповідних основних засобів та збільшити рахунок 5111 «Внесений капітал».

При цьому, розділом ІІІ «Оцінка після первісного визнання та переоцінка основних засобів» Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", зазначається, що витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість, однак витрати на проведення ремонту основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Також, згідно Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої Наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333, за кодом 3100 „Придбання основного капіталу” передбачаються видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів. Отже, модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція (має наслідком збільшення вартості активів) відділяються за своїм змістом від капітального ремонту (не має призводити до збільшення вартості активів).

Вказана колізія має вирішуватись виходячи з того, що «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" та Наказ Міністерству фінансів України від 12.03.2012 № 333 мають вищу юридичну силу ніж лист Міністерству фінансів України від 30.12.2016 №31-11420-06-5/37851. Тому, надходження бюджетного фінансування за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» повинне відноситись до кредиту рахунку 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», а після завершення робіт з капітального ремонту - проведені витрати мають бути віднесені до дебету рахунку 80 «Витрати на виконання бюджетних програм».

 

 

 

Вернуться